THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Thông báo 240/20/QĐ/TĐS/BTLTS   ( Thông báo bán đấu giá .. )