CÔNG BỐ THÔNG TIN 2019

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2019

 •  
 •  
 • 1.1   Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ :
   

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2018
 

 • 2.1   Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ : 
   

 • 2.2  Công bố thông tin bất thường liên quan đến Giao Dịch UPCOM
   
 •  

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2018
 

IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :
 

CÔNG VĂN ĐẾN 05/01/2019    ( CV 05/19 )        (14-01-2019 17:58)
CÔNG VĂN ĐẾN 04/01/2019    ( CV 04/19 )        (14-01-2019 17:57)