Niêm Yết Thông Tin Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần Của Cổ Đông Năm 2019

1/ Họ và tên cổ đông: KOO JIN YOUNG

 

Số hộ chiếu: M44630854

 

Địa chỉ thường trú:101-303 Apt, Hoban, Dosan-dong, Kwangsan-gu, Kwangju-si, Hàn Quốc 

 

Địa chỉ hiện tại: C22.01, Lô MD2-2, Khu phố Green Valley, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 6.080 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 14/03/2019

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 19/03/2019

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 10/04/2019 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

- GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 19-03-2019 15:44 )
- GCN ĐK MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN      ( 19-03-2019 15:24 )
- HỘ CHIẾU      ( 19-03-2019 15:14 )
- BỐ CÁO      ( 19-03-2019 15:01 )