CÔNG BỐ THÔNG TIN 2014

Đưọc cập nhật : 11-01-2017 14:05

I/    CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2014

                   - Báo cáo tài chính năm 2014

                   - Báo cáo thường niên năm 2014

                   - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 :

                            + 06 tháng đầu năm 2014

                            + Năm 2014

 

II/  CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2014

                 Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :

                      - Quyết Định số 13/14/QĐ/TĐS/HĐQT  ( Chấm dứt HĐLĐ đối vói ông Võ Hữu Khoa - PTGĐ công ty .. )

                      - Nghị Quyết số 25/14/NQ/TĐS/HĐQT  ( Thống nhất vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh .. )

 

                Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ :

 

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2014

Các tin khác