Niêm Yết Thông Tin Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần của Cổ Đông năm 2016

Đưọc cập nhật : 12-04-2017 22:33

 Thông Báo Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần :

 

6/ Họ và tên cổ đông  : Trương Minh Thuận

     Mã cổ đông                       : A1632

     Số CMND                           : 025363087

     Số cổ phần sở hữu           :   3.500

     Ngày thông báo mất sổ   :  15/11/2016

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 21/11/2016 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

5/ Họ và tên cổ đông  : Trần Đình Quốc Hùng

     Mã cổ đông                       : K1225

     Số CMND                           : 022493253

     Số cổ phần sở hữu           :  20.700

     Ngày thông báo mất sổ   :  01/06/2016

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 17/06/2016 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

4/ Họ và tên cổ đông  : Lê Hữu Thọ

     Mã cổ đông                       : A0002

     Số CMND                           : 022640576

     Số cổ phần sở hữu           : 101.490

     Ngày thông báo mất sổ   :  25/05/2016

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 14/06/2016 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

3/ Họ và tên cổ đông  : Nguyễn Trí Việt

     Mã cổ đông                       : B0978

     Số CMND                           : 110397659     

     Số cổ phần sở hữu           : 1.350  

     Ngày thông báo mất sổ   : 19/06/2015

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 06/07/2015 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

2/ Họ và tên cổ đông  : Trương Thị Tâm

     Mã cổ đông                       : K1614

     Số CMND                           : 022449329     

     Số cổ phần sở hữu           : 150  

     Ngày thông báo mất sổ   : 10/06/2015

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 25/06/2015 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

1/ Họ và tên cổ đông  : Nguyễn Quốc Hưng

     Mã cổ đông                       : K1426

     Số CMND                           : 022772215     

     Số cổ phần sở hữu           : 2.700   

     Ngày thông báo mất sổ   : 21/04/2015

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 14/05/2015 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

 

 

 

 

 

Các tin khác