TBCĐ NĂM 2017

Đưọc cập nhật : 12-04-2017 22:18

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

   ( Kể từ ngày 05/01/2017 Seaspimex đã đăng ký CK và được cấp mã ..)THÔNG BÁO 22/17/TB/TĐS/HĐQT       ( V/v mời tham dự ĐH ĐCĐTN 2017 ..)

THÔNG BÁO 12/17/TB/TĐS/HĐQT       ( chốt danh sách tham dự ĐH ĐCĐTN 2017 ..)

THÔNG BÁO 07/17/TB/TĐS/HĐQT       ( Giao dịch mua bán và chuyển nhượng cổ phần )

Các tin khác