category

BIỂU MẪU ĐĂNG THÔNG BÁO CỔ PHIẾU BỊ MẤT TRÊN BÁO CHÍ

THÔNG BÁO MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
Tên cổ đông :………………………………………

Ngày tháng năm sinh :………………………….

CMND /CCCD/ Hộ chiếu / GPKD :…………

Địa chỉ thường trú : …………………………….

Địa chỉ tạm trú      : ……………………………..

Số ĐT liên hệ       : ……………………………..

Số lượng cổ phần sở hữu : …………………

Mệnh giá  : 10.000 VNĐ

Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Ngày đăng thông báo : ……………………..