category

NĂM 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 1/ THƯ MỜI…

11/12/2020

Read more

TBCĐ IN 2020

1/Thông Báo 114/20/TB/TĐS/HĐQT ( V/v chi trả cổ tức 2019 .. )   …

07/12/2020

Read more

BIỂU MẪU ĐĂNG THÔNG BÁO CỔ PHIẾU BỊ MẤT TRÊN BÁO CHÍ

THÔNG BÁO MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN…

01/12/2020

Read more

QUI CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

QUI CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG…

01/12/2020

Read more

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Đặng Thành Trung              –…

01/12/2020

Read more

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Phạm Văn Tranh               …

01/12/2020

Read more

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Ông Huỳnh An Trung         –  Chủ Tịch Hội Đồng…

01/12/2020

Read more

TV_BKS VŨ THỊ HỒNG GẤM

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

30/11/2020

Read more

New Investor

The except

24/11/2020

Read more

TV_BKS NGUYEN KIM HAU

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Read more

TBKS PHAM VAN TRANH 2018-2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Read more

TV_HUAN TRAN PHUOC THAI

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Read more

TV_HĐQT BUI TUAN NGOC

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Read more

TV_HĐQT HUYNH AN TRUNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Read more

FINANCIAL STATEMENTS 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

08/11/2020

Read more

LISTING INFORMATION ON THE LOSS OF SHAREHOLDERS ‘CERTIFICATE OF SHAREHOLDERS IN 2020

1/ Họ và tên cổ đông: TRẦN QUANG   Số CMND:…

05/11/2020

Read more

AUTHORIZATION CERTIFICATE TO RECEIVE Dividend Payments

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN CHI TRẢ CỔ TỨC

05/11/2020

Read more

PROPOSAL FOR RETURN OF SHARE CERTIFICATE

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU…

05/11/2020

Read more

INFORMATION DISCLOSURE 2020

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2020 Báo Cáo Tài…

04/11/2020

Read more

NOTICE OF LOSS OF SHARE OWNERSHIP

NOTICE OF LOSS OF SHARE OWNERSHIP Name of shareholder :…………………………………………

04/11/2020

Read more

THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2018 – 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023   Ông Huỳnh…

01/11/2020

Read more

THERMAL SUPERVISORY BOARD 2018 – 2023

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023 Phạm Văn Tranh …

01/11/2020

Read more

BOARD OF DIRECTORS

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ông Đặng Thành ban-cung-cap-thong-tin-dang-thanh-trungrung     …

01/11/2020

Read more

FINANCIAL MANAGEMENT REGULATIONS

QUI CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

01/11/2020

Read more

PROPOSAL FOR DIVIDEND PAYMENT BY TRANSFER

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

01/11/2020

Read more

LISTING INFORMATION ON THE LOSS OF SHAREHOLDERS ‘CERTIFICATE OF SHAREHOLDERS IN 2020

1/ Họ và tên cổ đông: TRẦN QUANG   Số CMND:…

01/11/2020

Read more

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

1/ Ông Diệp Nam Hải 2/ Ông Trần Hữu Hoàng…

14/04/2020

Read more

Tài liêu Họp Đại hổi cổ đông 2020

A/ TÀI LIỆU HỌP :1/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm…

14/04/2020

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2019

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Báo Cáo…

02/12/2019

Read more

NĂM 2019

1/ Thư Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2/…

01/12/2019

Read more

FINANCIAL STATEMENTS 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã Kiểm Toán 2018  ( Xem…

07/11/2019

Read more

LISTING INFORMATION ON THE LOSS OF SHAREHOLDERS ‘CERTIFICATE OF SHAREHOLDERS IN 2019

1/ Họ và tên cổ đông: TRẦN LỆ CHI   Số…

05/11/2019

Read more

TBCĐ IN 2019

8/ Thông báo 46/19/TB/TĐS/HĐQT     ( V/v chi trả cổ tức năm…

05/11/2019

Read more

Year 2019

1/ Thư Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2/…

04/11/2019

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2018

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2018 Danh sách cổ…

02/12/2018

Read more

NĂM 2018

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018     (12-04-2018…

01/12/2018

Read more

Chairman LE CONG DUC

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2018

Read more

FINANCIAL STATEMENTS 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã Kiểm Toán 2017  ( Xem…

05/11/2018

Read more

LISTING INFORMATION ON THE LOSS OF SHAREHOLDERS ‘CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS IN 2018

1/ Họ và tên cổ đông: Nguyễn Đức Phương   Số…

05/11/2018

Read more

LISTING INFORMATION ON THE LOSS OF SHAREHOLDERS ‘CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS IN 2018

1/ Họ và tên cổ đông: Nguyễn Đức Phương   Số…

05/11/2018

Read more

TBCĐ IN 2018

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018     (12-04-2018…

05/11/2018

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2017

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2017     Báo Cáo…

02/12/2017

Read more

NĂM 2017

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ…

01/12/2017

Read more

FINANCIAL STATEMENTS 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã Kiểm Toán 2016  ( Xem…

05/11/2017

Read more

LISTING INFORMATION OF 2017 SHAREHOLDERS ‘LOSS OF SHAREHOLDERS

1/ Họ và tên cổ đông: Huỳnh Tấn Trinh   Số…

05/11/2017

Read more

TBCĐ IN 2017

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ( Kể từ…

05/11/2017

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2016

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2016     Báo Cáo…

02/12/2016

Read more

NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM…

01/12/2016

Read more

FINANCIAL STATEMENTS 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

05/11/2016

Read more

LISTING INFORMATION ON THE LOSS OF SHAREHOLDERS ‘CERTIFICATE OF SHAREHOLDERS IN 2016

Thông Báo Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần :  …

05/11/2016

Read more

TBCĐ IN 2016

Hoàn Tât Thủ Tục Bàn Giao Khu Đất tại số 213…

05/11/2016

Read more

NĂM 2015

Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015…

12/12/2015

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2015

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2015     Báo Cáo…

02/12/2015

Read more

FINANCIAL STATEMENTS 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

05/11/2015

Read more

TBCĐ NĂM 2015

Báo Cáo Thường Niên Năm 2015 ĐƠN KIẾN NGHỊ TẬP…

05/11/2015

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2014

I/    CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2014 – Báo…

02/12/2014

Read more

NĂM 2014

UPLOADING

01/12/2014

Read more

FINANCIAL STATEMENTS 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

05/11/2014

Read more

NĂM 2013

UPLOADING

01/12/2013

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2013

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2013     Báo Cáo…

01/12/2013

Read more

NĂM 2012

UPLOADING

01/12/2012

Read more

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2012

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2012     Báo Cáo…

01/12/2012

Read more

NĂM 2011

UPLOADING

01/12/2011

Read more