category

LISTING INFORMATION ON THE LOSS OF SHAREHOLDERS ‘CERTIFICATE OF SHAREHOLDERS IN 2019

1/ Họ và tên cổ đông: TRẦN LỆ CHI

 

Số CMND: 020751859

 

Địa chỉ thường trú: 55 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM

 

Địa chỉ hiện tại: 55 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 1.350 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 25/9/2019

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 27/9/2019

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 18/10/2019 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).
– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 27-09-2019 17:12 )

– CÁC THÔNG TIN KHÁC     ( 27-09-2019 17:13 )

 

 

2/ Họ và tên cổ đông: KOO JIN YOUNG

 

Số hộ chiếu: M44630854

 

Địa chỉ thường trú:101-303 Apt, Hoban, Dosan-dong, Kwangsan-gu, Kwangju-si, Hàn Quốc

 

Địa chỉ hiện tại: C22.01, Lô MD2-2, Khu phố Green Valley, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 6.080 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 14/03/2019

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 19/03/2019

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 10/04/2019 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 19-03-2019 15:44 )
– GCN ĐK MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN      ( 19-03-2019 15:24 )
– HỘ CHIẾU      ( 19-03-2019 15:14 )
– BỐ CÁO      ( 19-03-2019 15:01 )