Danh mục

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI…

20/03/2024

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  …

19/03/2024

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2024

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2024 BÁO CÁO THƯỜNG…

13/01/2024

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2023

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2023 Báo Cáo Tình…

30/12/2023

Xem thêm

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

  ÔNG PHẠM VĂN TRANH   Trưởng Ban Kiểm Soát BÀ…

08/04/2023

Xem thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

  1. ÔNG HUỲNH AN TRUNG   Chủ Tịch HĐQT 2.…

08/04/2023

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  …

17/03/2023

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI…

17/03/2023

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2022

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2022 Báo Cáo Tình…

21/10/2022

Xem thêm

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÀ NGUYỄN KIM HẬU      …

30/05/2022

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I/ Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022. Nghị quyết ĐHĐCĐ…

18/03/2022

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI…

11/03/2022

Xem thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN SEASPIMEX .

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ…

03/03/2022

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2021

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2021 Báo Cáo Tình…

10/12/2021

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2021

1/ Transimex và Seaspimex ký kết hợp tác chiến lược  …

21/05/2021

Xem thêm

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT (2021)

  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

15/04/2021

Xem thêm

UPCOM SPV

Link tới page : https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-uc-SPV.html?_des_tab=4

14/04/2021

Xem thêm

ĐIÊU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG (2021)

  ĐIÊU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG 2021

10/04/2021

Xem thêm

QUI CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (2021)

  QUI CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY…

10/04/2021

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I/ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  …

19/03/2021

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 đã Kiểm Toán  

06/03/2021

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2020

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2020 Báo Cáo Tài…

25/12/2020

Xem thêm

NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 1/ Thư…

25/12/2020

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2020

1/Thông Báo 114/20/TB/TĐS/HĐQT ( V/v chi trả cổ tức 2019 .. )   …

15/12/2020

Xem thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023   Ông Huỳnh…

01/12/2020

Xem thêm

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023 1. Phạm Văn…

01/12/2020

Xem thêm

QUI CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

QUI CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

01/12/2020

Xem thêm

QUI CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

QUI CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG…

01/12/2020

Xem thêm

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

01/12/2020

Xem thêm

THÔNG BÁO MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN  

THÔNG BÁO MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN…

01/12/2020

Xem thêm

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN CHI TRẢ CỔ TỨC

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN CHI TRẢ CỔ TỨC

01/12/2020

Xem thêm

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU…

01/12/2020

Xem thêm

BIỂU MẪU ĐĂNG THÔNG BÁO CỔ PHIẾU BỊ MẤT TRÊN BÁO CHÍ

THÔNG BÁO MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN…

01/12/2020

Xem thêm

TV_BKS VŨ THỊ HỒNG GẤM

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

30/11/2020

Xem thêm

TV_BKS NGUYỄN KIM HẬU

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Xem thêm

TBKS PHẠM VĂN TRANH 2018-2023

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Xem thêm

TV_HĐQT TRẦN PHƯỚC THÁI

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Xem thêm

TV_HĐQT BÙI TUẤN NGỌC

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Xem thêm

CT_HĐQT HUỲNH AN TRUNG

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2020

Xem thêm

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

1/ Ông Diệp Nam Hải 2/ Ông Trần Hữu Hoàng…

14/04/2020

Xem thêm

Tài liêu Họp Đại hổi cổ đông 2020

A/ TÀI LIỆU HỌP :1/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm…

14/04/2020

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2019

8/ Thông báo 46/19/TB/TĐS/HĐQT     ( V/v chi trả cổ tức năm…

05/12/2019

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2019

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2019 Báo cáo tài…

01/12/2019

Xem thêm

NĂM 2019

1/ Quy chế làm việc năm 2019 2/ Tài Liệu…

01/12/2019

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

05/11/2019

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2018

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018     (12-04-2018…

05/12/2018

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2018

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2018 Danh sách cổ…

01/12/2018

Xem thêm

NĂM 2018

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018     (12-04-2018…

01/12/2018

Xem thêm

CT_HĐQT LÊ CÔNG ĐỨC

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

16/11/2018

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã Kiểm Toán 2018  ( Xem…

05/11/2018

Xem thêm

NĂM 2018 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

1/ Họ và tên cổ đông: Nguyễn Đức Phương   Số…

05/11/2018

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2017

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ( Kể từ…

05/12/2017

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2017

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2017     Báo Cáo…

01/12/2017

Xem thêm

NĂM 2017

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ…

01/12/2017

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã Kiểm Toán 2017  ( Xem…

05/11/2017

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2016

Hoàn Tât Thủ Tục Bàn Giao Khu Đất tại số 213…

05/12/2016

Xem thêm

NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM…

01/12/2016

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2016

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2016     Báo Cáo…

01/12/2016

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã Kiểm Toán 2016  ( Xem…

05/11/2016

Xem thêm

NĂM 2016 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

Thông Báo Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần :  …

05/11/2016

Xem thêm

NĂM 2015

Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015…

21/12/2015

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2015

Báo Cáo Thường Niên Năm 2015 ĐƠN KIẾN NGHỊ TẬP…

05/12/2015

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2015

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2015     Báo Cáo…

01/12/2015

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

05/11/2015

Xem thêm

NĂM 2014

UPLOADING

01/12/2014

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2014

I/    CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2014 – Báo…

01/12/2014

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

05/11/2014

Xem thêm

NĂM 2013

UPLOADING

01/12/2013

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2013

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2013     Báo Cáo…

01/12/2013

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

05/11/2013

Xem thêm

NĂM 2012

UPLOADING

01/12/2012

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2012

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2012     Báo Cáo…

01/12/2012

Xem thêm

NĂM 2011

UPLOADING

01/12/2011

Xem thêm