Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2018

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2018

D/ CÁC BIỂU MẪU Đề Cử , Ứng Cử Kiểm Soát Viên      (12-04-2018 23:38)

E/ Danh Sách UCV vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023    ( tính đến ngày 19/04/2018 )    (19-04-2018 17:41)

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2018

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2018
IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :
CÔNG VĂN ĐẾN 10/12/2018    ( CV 45/18 )        (10-12-2018 15:38)
CÔNG VĂN ĐẾN 10/12/2018    ( CV 44/18 )        (10-12-2018 15:37)

CÔNG VĂN ĐẾN 07/11/2018    ( CV 40/18 )        (07-11-2018 14:04)
CÔNG VĂN ĐẾN 07/11/2018    ( CV 39/18 )        (07-11-2018 14:01)

CÔNG VĂN ĐẾN 03/10/2018    ( CV 32/18 )        (03-10-2018 19:24)
CÔNG VĂN ĐẾN 03/10/2018    ( CV 31/18 )        (03-10-2018 19:17)

CÔNG VĂN ĐẾN 27/08/2018    ( CV 26/18 )        (23-07-2018 16:35)
CÔNG VĂN ĐẾN 27/08/2018    ( CV 25/18 )        (23-07-2018 16:34)

CÔNG VĂN ĐẾN 23/07/2018    ( CV 21/18 )        (23-07-2018 15:20)
CÔNG VĂN ĐẾN 23/07/2018    ( CV 20/18 )        (23-07-2018 15:19)

CÔNG VĂN ĐẾN 18/06/2018    ( CV 17/18 )        (18-06-2018 17:04)
CÔNG VĂN ĐẾN 18/06/2018    ( CV 18/18 )        (18-06-2018 17:06)

CÔNG VĂN ĐẾN 14/05/2018    ( CV 14/18 )        (14-05-2018 10:33)
CÔNG VĂN ĐẾN 14/05/2018    ( CV 13/18 )        (14-05-2018 10:32)

CÔNG VĂN ĐẾN 09/04/2018     (BCKQ GD Cổ Phiếu .. )       (09-04-2018 16:41)

CÔNG VĂN ĐẾN 09/04/2018     ( TB GD Cổ Phiếu …….)        (09-04-2018 16:44)

CÔNG VĂN ĐẾN 06/03/2018         (08-03-2018 15:49)