Danh mục

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I/ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

II/ Tài Liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 :

1/  Chương Trình Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2/   Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3/  Quy chế Đề cử , Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2021

4/ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

5/ Báo cáo hoạt đông của HĐQT năm 2020 & kế hoạch năm 2021

6/   Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020

7/   Tờ Trình 28/2021  ( V/v Thông qua Báo Cáo Tài Chính đã Kiểm Toán năm 2020)

8/    Tờ Trình 29/2021  ( V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

9/   Tờ Trình 30/2021  ( V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021)

10/ Tờ Trình 37/2021 ( V/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021)

11/ Tở Trình 31/2021 ( V/v Chi trả thù lao HĐQT, BKS .. )

12/ Tờ Trình 32/2021 ( V/v Sửa đổi , bổ sung Điều lệ  Tổ Chức & Hoạt Động)

13/ Tờ Trình 33/2021 ( V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ vể Quản trị công ty)

14/ Tờ Trình 34/2021 ( V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

15/ Tờ Trình 38/2021 ( V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát)

16/ Tờ Trình 35/2021 ( V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT..)

17/ Nghị Quyết  ĐHĐCĐ TN năm 2021 (dự thảo )

18/ Tờ Trình 45/21/TTr/TĐS/HĐQT  ( bổ sung thành viên HĐQT .. )

 

III/ Dự Thảo

Điều Lệ  Tổ Chức & Hoạt Động

Quy chế nội bộ về Quản Trị Công Ty

So sánh ĐL 2020 & dự thảo ĐL 2021

 

IV/ Biểu Mẫu

1/ Phiếu Biểu Quyết

2/ Phiếu Bầu Cử

3/ Giấy Đăng Ký / Ủy Quyền tham dự

4/ Giấy Đề Nghị đề cử thành viên HĐQT   ( cổ đông )

5/ Giấy Đề Nghị đề cử thành viên HĐQT   ( nhóm cổ đông )

6/ Giấy Đề Nghị tự đề cử bổ sung thành viên HĐQT

7/ Sơ Yếu Lý Lịch

8/ Danh sách nhóm cổ đông

9/ Biên Bản Họp nhóm cổ đông