Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2014

I/    CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2014

– Báo cáo tài chính năm 2014

– Báo cáo thường niên năm 2014

– Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 :

06 tháng đầu năm 2014

Năm 2014

 

II/  CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2014

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :

– Quyết Định số 13/14/QĐ/TĐS/HĐQT  ( Chấm dứt HĐLĐ đối vói ông Võ Hữu Khoa – PTGĐ công ty .. )

– Nghị Quyết số 25/14/NQ/TĐS/HĐQT  ( Thống nhất vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh .. )

 

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ :

 

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2014