Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2023

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2023

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty năm 2022   ( 17-1-2023 15:09 )

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập về Báo Cáo Tài Chính năm 2022   ( 17-3-2023 15:27 )

 

Thư Mời Họp ĐHĐCĐ TN 2023   ( 17-3-2023 16:57 )

Tài Liệu Họp ĐHĐCĐ TN 2023   ( 17-3-2023 16:59 )

 

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2023

          2.1   Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :

12. NGHỊ QUYẾT 12/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ TN 2023)  (14-3-2023 15:03 )

11. NGHỊ QUYẾT 11/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v chấp thuận giao dịch với người nội bộ …)  (14-3-2023 17:01 )

 

08.NGHỊ QUYẾT 09/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua chủ trương tuyển dụng & bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám Đốc ..)  (4-3-2023 16:03 )

15.THÔNG BÁO 15/TB-TĐS-HĐQT   ( V/v Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 ..)  (13-2-2023 11:39 )

14.THÔNG BÁO 14/TB-TĐS-HĐQT   ( Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 ..)  (13-2-2023 11:37 )

05. NGHỊ QUYẾT 05/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v Phân công công việc trong Ban Tổng Giám Đốc )  (10-2-2023 16:47 )

04. QUYẾT ĐỊNH 04/QĐ-TĐS-HĐQT   ( V/v bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Sản xuất .. )  (10-2-2023 16:43 )

03. NGHỊ QUYẾT 03/NQ-TĐS-HĐQT ( V/v miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc .. )   (10-2-2023 15:57 )

02. NGHỊ QUYẾT 02/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 .. )  (10-2-2023 16:42 )

 

  • 2.2  Công bố thông tin bất thường khác :

Danh sách Cổ Đông nhà nước, Cổ Đông lớn  (17-01-2023 15:01)

 

  • 2.3  Công bố thông tin bất thường liên quan đến Giao Dịch UPCOM

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2023

IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :