Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2023

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2023

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023  ( 29-7-2023 22:17 )

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty năm 2022   ( 17-1-2023 15:09 )

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập về Báo Cáo Tài Chính năm 2022   ( 17-3-2023 15:27 )

Báo Cáo Thường Niên năm 2023   ( 30-3-2023 23:55)

 

Thư Mời Họp ĐHĐCĐ TN 2023   ( 17-3-2023 16:57 )

Tài Liệu Họp ĐHĐCĐ TN 2023   ( 17-3-2023 16:59 )

 

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2023

          2.1   Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :

22.NGHỊ QUYẾT 22/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v miễn nhiệm chức danh Giám Đốc chi nhánh công ty tại Hà Nội .. )  (29-08-2023 14:39)

 

19.NGHỊ QUYẾT 19/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2023 giữa SEASPIMEX với cổ đông lớn & người có liên quan)  (21-07-2023 17:49)

18.NGHỊ QUYẾT 18/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc XN Thủy Sản Ba Tri & bổ nhiệm nhân sự thay thế)  (21-07-2023 16:34)

17. NGHỊ QUYẾT 17/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm & kế hoạch 6 tháng cuối năm ..)  (21-07-2023 16:33)

NGHỊ QUYẾT 16/NQ-TĐS-HĐQT   ( Nghị Quyết HĐQT công ty cổ phần Thủy Đặc Sản )  (08-04-2023 16:48)

BIÊN BẢN 03/BB-TĐS-BKS   (Biên bản họp BKS lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2023-2028) )  (08-04-2023 18:46)

 

12. NGHỊ QUYẾT 12/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ TN 2023)  (14-3-2023 15:03 )

11. NGHỊ QUYẾT 11/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v chấp thuận giao dịch với người nội bộ …)  (14-3-2023 17:01 )

08.NGHỊ QUYẾT 09/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua chủ trương tuyển dụng & bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám Đốc ..)  (4-3-2023 16:03 )

15.THÔNG BÁO 15/TB-TĐS-HĐQT   ( V/v Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 ..)  (13-2-2023 11:39 )

14.THÔNG BÁO 14/TB-TĐS-HĐQT   ( Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 ..)  (13-2-2023 11:37 )

05. NGHỊ QUYẾT 05/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v Phân công công việc trong Ban Tổng Giám Đốc )  (10-2-2023 16:47 )

04. QUYẾT ĐỊNH 04/QĐ-TĐS-HĐQT   ( V/v bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Sản xuất .. )  (10-2-2023 16:43 )

03. NGHỊ QUYẾT 03/NQ-TĐS-HĐQT ( V/v miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc .. )   (10-2-2023 15:57 )

02. NGHỊ QUYẾT 02/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 .. )  (10-2-2023 16:42 )

 

  • 2.2  Công bố thông tin bất thường khác :

Danh sách Cổ Đông lớn, Cổ Đông nhà nước tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2023  ( 29-7-2023 22:20 )

Danh sách Cổ Đông nhà nước, CổĐông lớn  (08-04-2023 17:30)

1. CCTT HUYNH AN TRUNG  (08-04-2023 17:31)

2. CCTT LE VINH HOA  (08-04-2023 17:32)

3. CCTT DIEP NAM HAI  (08-04-2023 17:33)

4. CCTT NGUYEN KIM HAU  (08-04-2023 17:35)

5. CCTT PHAM VAN TRANH  (08-04-2023 17:36)

6. CCTT LE CAO THUY LINH  (08-04-2023 17:38)

 

  • 2.3  Công bố thông tin bất thường liên quan đến Giao Dịch UPCOM

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2023

IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :