Danh mục

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

I/

Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2023   (08-04-2023 18:40)

Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023  (08-04-2023 18:41)

 

II/ Tài Liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 :

 

Thư Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chương Trình Họp ĐHĐCĐ TN năm 2022

Báo cáo TGĐ về hoạt động SXKD 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023

Báo cáo HĐQT về tình hình quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023

Báo cáo hoạt động BKS năm 2022

Tờ Trình thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2022 đã kiểm toán

Tờ Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tờ Trình thông qua Kế Hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tờ Trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Tờ Trình  v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS ..

Tờ trình v/v  sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ CHức & Hoạt Động công ty

Tờ Trình v/v  sửa đổi, bổ sung Quy chếNội bộ về Quản trị công ty

Quy chế Bầu cử  HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2023-2028

18. Thể lệ Bầu cử thành viên HDQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028

 

III/ Dự thảo :

Dự Thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2023

 

IV/ Biểu Mẫu :

Giấy Đăng Ký tham dự ĐHĐCĐ TN 2023

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023

Thẻ Biểu Quyết

Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023

Bảng Cung Cấp Thông Tin  (phụ lục 3)

Mẫu phiếu, thẻ Bầu cử

 

V/ Hồ sơ ứng viên Thành viên HĐQT, BKS

1. Don de cu TV HDQT _ Co dong Seaprodex

1.1 SYLL_Le Vinh Hoa

 

2. Don de cu TV HDQT _ Co dong Transimex

2.1 SYLL – Huynh An Trung

2.2 SYLL – Diep Nam Hai

2.3 SYLL – Nguyen Kim Hau

 

3. Don de cu TV BKS_ Co dong Seaprodex

3.1 SYLL_Le Cao Thuy Linh

 

4. Don de cu TV BKS _ Co dong Transimex

4.1 SYLL_Pham Van Tranh