Danh mục

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  1. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
    1. Bà Nguyễn Kim Hậu         – Phó Tổng Giám Đốc
    2. Ông Đặng Thành Trung       – Phó Tổng Giám Đốc
    3. Ông Trương Minh Thông          – Kế Toán Trưởng
    4. Bà Huỳnh Gia Thanh Thùy   – Phó Tổng Giám Đốc