Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2022

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022  (27-7-2022 13:43)

Báo Cáo Danh Sách Cổ Đông Lớn, Cổ Đông Nhà Nước  (27-7-2022 13:42)

 

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty năm 2021  (28-1-2022 21:15)

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập về Báo Cáo Tài Chính năm 2021   (11-3-2022 19:07)

Báo Cáo Thường Niên năm 2021  (31-3-2022 10:45)

 

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ TN năm 2022

(18-3-2022 17:18)

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ TN năm 2022 

(11-3-2022 17:19)

 

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ TN 2022  (09-4-2022 21:52)

Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022    (09-4-2022 21:54)

Thông Báo Về Việc Đính Chính Thông Tin  (14-4-2022 21:54)

 

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2022

          2.1   Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :

30.NGHỊ QUYẾT 30/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu ..)  (21-12-2022 16:02)

 

36.CÔNG BỐ THÔNG TIN 36/CBTT-TĐS   ( Công ty Seaspimex thông báo đã ký HĐ kiểm toán .. )  (14-11-2022 15:22)

29.NGHỊ QUYẾT 29/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập .. )  (21-10-2022 16:30)

28.NGHỊ QUYẾT 28/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v miễn nhiệm chức danh giám đốc chi nhánh tại Hà Nội..)  (21-10-2022 16:43)

27.NGHỊ QUYẾT 27/NQ-TĐS-HĐQT   (V/v thông qua báo cáo KQKD 9 tháng đầu năm ..)  (21-10-2022 16:29)

73.Thông Báo 73/TB-TĐS-HĐQT   ( V/v chi trả cổ tức năm 2021 )  (14-9-2022 18:02)

Quyết định của Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh  (11-8-2022 15:12)

66.Thông Báo 66/TB-TĐS-HĐQT   ( V/v ngày đăng ký cuối cùng .. chi trả cổ tức 2021 .. )  (11-8-2022 15:11)

36.NGHỊ QUYẾT 36/19/NQ/TĐS/HĐQT   ( V/v thông qua chủ trương thực hiện giao dịch ..)  (25-7-2022 18:30)

24.NGHỊ QUYẾT 24/21/NQ/TĐS/HĐQT   ( V/v thông qua chủ trương thực hiện giao dịch ..)    (25-7-2022 18:28)

26.NGHỊ QUYẾT 26/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua thứ tự ưu tiên sữ dụng vốn..)  (15-7-2022 16:59)

25.NGHỊ QUYẾT 25/NQ-TĐS- HĐQT   ( V/v thông qua lộ trình chào bán thêm cổ phiếu,,)  (15-7-2022 16:58)

24.NGHỊ QUYẾT 24/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua chủ trương vay vốn .. )  (15-7-2022 16:57)

23.NGHỊ QUYẾT 23/NQ-TĐS- HĐQT   ( V/v quyết định thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức 2021 ..)  (15-7-2022 16:56)

22.NGHỊ QUYẾT 22/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm ..)   (15-7-2022 16:55)

21. NGHỊ QUYẾT 21/NQ-TĐS- HĐQT   ( V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ..)   (24-5-2022 16:38)

17. NGHỊ QUYẾT 17/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v Bãi nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc KD-XNK ..)   (24-5-2022 16:37)

16. NGHỊ QUYẾT 16/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc )   (24-5-2022 16:36)

15. NGHỊ QUYẾT 15/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu ..)   (24-5-2022 16:35)

14. NGHỊ QUYẾT 14/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v chi tiết phương án sử dụng vốn ..)   (24-5-2022 16:34)

08. NGHỊ QUYẾT 08/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua chủ trương thực hiện giao dịch năm 2022 )   (11-3-2022 17:59)

07. NGHỊ QUYẾT 07/NQ-TĐS-HĐQT    ( V/v miễn nhiệm & bổ nhiệm Trưởng chi nhánh Hà Nội )   (11-3-2022 17:57)

06. QUYẾT ĐỊNH 06/QĐ-T ĐS-HĐQT   ( V/v ban hành Quy chế công bố thông tin )   (11-3-2022 17:56)

04. NGHỊ QUYẾT 04/NQ-TĐS-HĐQT    ( V/v thông qua nội dung & địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ )  (11-3-2022 17:55)

3. THÔNG BÁO 10/TB-TĐS-HĐQT   ( Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022 )  (15-2-2022 11:23)

2. THÔNG BÁO 09/TB-TĐS-HĐQT   ( V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022 )  (15-2-2022 11:21)

1. NGHỊ QUYẾT 02/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 )  (15-2-2022 11:19)

 

  • 2.2  Công bố thông tin bất thường khác :

Danh sách Cổ Đông nhà nước, Cổ Đông lớn  (28-1-2022 21:18)

 

  • 2.3  Công bố thông tin bất thường liên quan đến Giao Dịch UPCOM

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2022

IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :