Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2019

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2019

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2019

  • Thông báo 12/19/TB/TĐS/HĐQT ( V/v chốt danh sách cổ đông .. )       (05-03-2019 14:36)
  • 2.2  Công bố thông tin bất thường liên quan đến Giao Dịch UPCOM

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2019
IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :
CÔNG VĂN ĐẾN 19/02/2019    ( CV 10/19 )        (19-02-2019 13:36)
CÔNG VĂN ĐẾN 19/02/2019    ( CV 09/19 )        (19-02-2019 13:35)

CÔNG VĂN ĐẾN 14/01/2019    ( CV 05/19 )        (14-01-2019 17:58)
CÔNG VĂN ĐẾN 14/01/2019    ( CV 04/19 )        (14-01-2019 17:57)