Danh mục

NĂM 2018 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

1/ Họ và tên cổ đông: Nguyễn Đức Phương

 

Số CMND: 011954752

 

Địa chỉ thường trú: Số 16, ngõ 94, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Số cổ phần sở hữu: 24.780 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày thông báo mất sổ: 16/03/2018

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 02/04/2018 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).