Danh mục

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

  1. Ông Huỳnh An Trung         –  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
  2. Ông Trần Phước Thái           – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  3. Ông Diệp Nam Hải               – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  4. Ông Đặng Thành Trung       – Thành viên Hội Đồng Quản Trị 
  5. Ông Lê Văn Hùng                  – Thành viên Hội Đồng Quản Trị