category

THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2018 – 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

  1. Ông Huỳnh An Trung         –  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
  2. Ông Bùi Tuấn Ngọc              – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  3. Ông Trần Phước Thái           – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  4. Ông Diệp Nam Hải               – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  5. Ông Đặng Thành Trung       – Thành viên Hội Đồng Quản Trị