category

THERMAL SUPERVISORY BOARD 2018 – 2023

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

  1. Phạm Văn Tranh                – Trưởng Ban
  2. Nguyễn Kim Hậu                        – Thành viên
  3. Vũ Thị Hồng Gấm                       – Thành Viên