Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2015

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2015

 

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2015

 •  Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :
 1.    Thông báo số 85/15/TB/TĐS/HĐQT    ( thay đổi người công bố thông tin .. )
 2.    Quyết định số 82/15/QĐ/TĐS/HĐQT   ( miễn nhiệm chức danh P_TGĐ ..)
 3.    Quyết định số 5671/QĐ/UBND           ( thu hồi đất tại 213 Hòa Bình .. )
 4.    Nghị Quyết số 08/15/NQ/TĐS/HĐQT   ( thông qua BCTC năm 2014 ..)
 5.    Tờ trình báo cáo diễn tiến sự vụ tổn thất kho lạnh
 6.    Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014
 7.    Quyết định số 15/2015/QĐ/TĐS/HĐQT
 8.    Quyết định số 16/2015/QĐ/TĐS/HĐQT
 9.    Quyết định số 21/2015/QĐ/TĐS/HĐQT
 10.    Quyết định số 22/2015/QĐ/TĐS/HĐQT
 11.    Quyết định số 24/2015/QĐ/TĐS/HĐQT
 12.    Quyết định số 25/2015/QĐ/TĐS/HĐQT

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ :

 

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2015