Danh mục

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2021

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2021

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2020   (29-1-2021 23:45)

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập  ( Về báo Cáo Tài Chính ..)  (12-3-2021 18:05)

Báo cáo Thường Niên năm 2020  (01-4-2021 16:25)

Tình hình Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021       (29-7-2021 21:11)

 

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ TN 2021   ( 8h30 ngày 9/4/2021 .. )  (19-3-2021 11:07)

TÀI LIỆU HỌP – BIỂU MẪU  ĐHĐCĐ TN  NĂM 2021   (19-3-2021 16:42)

 

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2021

          2.1   Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :

CBTT 43/21/CBTT-TĐS   ( V/v ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 .. )   ( 10-12-2021 16:22)

NQ 127/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua BC KQSXKD 9 tháng đầu năm .. )  (3-11-2021 14:07)

NQ 126/21/NQ-TĐS/HĐQT   ( V/v miễn nhiệm & bổ nhiệm chức danh GĐ Hành Chính .. )  (3-11-2021 14:05)

NQ 125/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu .. )  (3-11-2021 14:02)

NQ 124/21 /NQ-TĐS-HĐQT   ( Về chi tiết phương án sử dụng vốn .. )  (3-11-2021 14:01)

BB 97/21/BB-TĐS-ĐHĐCĐ   ( Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết  .. )  (27-10-2021 15:55)

TB 107/21/TB-TĐS-HĐQT   ( V/v chi trả cổ tức năm 2020 )  (29-9-2021 20:12)

NQ 98/21/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ   ( Nghị Quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 )  (1-9-2021 22:15)

NQ 99/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v quyết định thời hạn & thủ tục trả cổ tức 2020 )  (1-9-2021 22:11)

NQ 100/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v cho thôi kiêm nhiệm & bổ nhiệm chức danh TGĐ xn Batri ) (1-9-2021 22:09)

THÔNG BÁO 101/21/TB/TĐS/HĐQT  ( Về ngày đăng ký cuối cùng  .. )  (1-9-2021 22:08)

NGHỊ QUYẾT 90/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v sửa đổi NQ 88/21/NQ-TĐS-HĐQT .. )  (18-8-2021 8:22)

NGHỊ QUYẾT 88/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v sửa đổi NQ 67/21/NQ-TĐS-HĐQT ..)  (16-8-2021 17:25)

NGHỊ QUYẾT 80/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua tài liệu đại hội .. )  (9-8-2021 16:58)

BÁO CÁO  78/21/BC-TĐS-HĐQT   ( Danh sách cổ đông nhà nước – cổ đông lớn )  (29-7-2021 20:42)

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV BAN KIỂM SOÁT  (15-7-2021 20:30)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG  (15-7-2021 20:29)

NGHỊ QUYẾT  74/21/NQ-TĐS-HĐQT  ( lấy ý kiến cổ đông .. bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát .. )    (15-7-2021 16:36)

GIẤY ỦY QUYỀN 70/21/GUQ-TĐS-HĐQT ( ủy quyền thực hiện công bố thông tin .. )  (16-6-2021 13:35)

NGHỊ QUYẾT  66/67/68/69  /NQ-TĐS-HĐQT  (12-6-2021 11:55)

BẢN CCTT THƯ KÝ CÔNG TY  (21-5-2021 15:17)

NGHỊ QUYẾT 54_21/NQ/TĐS/HĐQT  ( Thống nhất để bà Đặng Thị Loan .. )  (18-5-2021 16:48)

THÔNG BÁO GD CP CỦA CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN   (7-5-2021 18:45)

BẢN CCTT  P_TGĐ TÀI CHÍNH  (4-5-2021 14:45)

-NGHỊ QUYẾT 51_21/NQ/TĐS/HĐQT  ( bổ nhiệm P_TGĐ phụ trách Tài chính .. )  (29-4-2021 22:51)

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TV BKS   (29-4-2021 13:32)

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2021  (10-4-2021 15:59)

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ TN 2021  (10-4-2021 15:58)

TỜ TRÌNH 45/21/TTr/TĐS/HĐQT   ( bầu cử bổ sung thành viên HĐQT .. )

NGHỊ QUYẾT 25/21/NQ/TDS/HDQT    (Báo cáo kq HĐ SXKD năm 2020 .. )  (18-3-2021 17:01)

CÔNG VĂN ĐẾN 11/03/2021    ( Đơn Xin Từ Nhiệm .. )  (11-3-2021 11:43)

THÔNG BÁO 14/21/TB/TĐS/ HĐQT     ( Chốt danh sách cổ đông .. )  (22-2-2021 22:01)

NGHỊ QUYẾT 13/21/NQ/TĐS/HĐQT  (Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021 .. )  (22-2-2021 22:03)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG – CỔ ĐÔNG LỚN      (29-1-2021 23:43)

  • 2.2  Công bố thông tin bất thường khác :

BẢN CCTT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT   ( … Phạm Xuân Quang  .. )  (07-9-2021 17:03)

THÔNG BÁO 91/21/TB-TĐS-HĐQT   ( V/v gởi phiếu lấy ý kiến cổ đông .. )  (24-8-2021 16:31)

NGHỊ QUYẾT 87/21/NQ-TĐS-HĐQT   ( V/v thông qua tài liệu ĐHĐCĐ .. )  (16-8-2021 17:28)

  • 2.3  Công bố thông tin bất thường liên quan đến Giao Dịch UPCOM

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2021
IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :

 

CÔNG VĂN ĐẾN  10/05/2021  (CV 39/21) (10-5-2021 14:22)

CÔNG VĂN ĐẾN 28/04/2021  (CV 25/21) (28-4-2021 09:54)

THÔNG BÁO TỈ LỆ SHNN TỐI ĐA   (27-4-2021 22:31)

 

CÔNG VĂN ĐẾN 26/03/2021  (CV 25/21) (26-3-2021 14:26)

CÔNG VĂN ĐẾN 23/03/2021   (CV 22/21) (23-3-2021 14:26)

CÔNG VĂN ĐẾN 22/02/2021   (CV 11/21) (22-2-2021 10:50)

CÔNG VĂN ĐẾN 22/02/2021  (CV 10/21) (22-2-2021 10:49)

 

CÔNG VĂN ĐẾN 15/01/2021  (CV 03/21) (15-1-2021 21:26)

CÔNG VĂN ĐẾN 15/01/2021  (CV 02/21) (15-1-2021 21:25)