Danh mục

NĂM 2017 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

1/ Họ và tên cổ đông: Huỳnh Tấn Trinh

 

Số CMND: 020127421

 

Địa chỉ thường trú: 130 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 2.830 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
Ngày thông báo mất sổ: 13/04/2017

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 03/05/2017 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

2/ Họ và tên cổ đông: Nguyễn Thị Nga

 

Số CMND: 013430556

 

Địa chỉ thường trú: Phòng 38, C14, Tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

 

Số cổ phần sở hữu: 2.020 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày thông báo mất sổ: 21/04/2017

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 06/05/2017 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

Ngày thông báo mất sổ: 13/04/2017

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 03/05/2017 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

3/Họ và tên cổ đông: PARK LARK JUN

 

Số CMND/ Hộ chiếu: M80246636

 

Địa chỉ thường trú: 10 Dongmak-ro 8gil, Mapo-gu, Seoul, Korea

 

Số cổ phần sở hữu: 17.850 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày thông báo mất sổ: 27/04/2017

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 12/05/2017 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

4/ Họ và tên cổ đông: TRANG SỞ LƯƠNG

 

Số CMND/ Hộ chiếu: 023285475

 

Địa chỉ thường trú: Số 09 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 289.000 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày thông báo mất sổ: 02/10/2017

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 20/10/2017 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).