Danh mục

NĂM 2016 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

Thông Báo Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần :

 

6/ Họ và tên cổ đông  : Trương Minh Thuận

     Mã cổ đông                       : A1632

     Số CMND                           : 025363087

     Số cổ phần sở hữu           :   3.500

     Ngày thông báo mất sổ   :  15/11/2016

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 21/11/2016 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

5/ Họ và tên cổ đông  : Trần Đình Quốc Hùng

     Mã cổ đông                       : K1225

     Số CMND                           : 022493253

     Số cổ phần sở hữu           :  20.700

     Ngày thông báo mất sổ   :  01/06/2016

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 17/06/2016 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

4/ Họ và tên cổ đông  : Lê Hữu Thọ

     Mã cổ đông                       : A0002

     Số CMND                           : 022640576

     Số cổ phần sở hữu           : 101.490

     Ngày thông báo mất sổ   :  25/05/2016

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 14/06/2016 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

3/ Họ và tên cổ đông  : Nguyễn Trí Việt

     Mã cổ đông                       : B0978

     Số CMND                           : 110397659

     Số cổ phần sở hữu           : 1.350

     Ngày thông báo mất sổ   : 19/06/2015

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 06/07/2015 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

2/ Họ và tên cổ đông  : Trương Thị Tâm

     Mã cổ đông                       : K1614

     Số CMND                           : 022449329

     Số cổ phần sở hữu           : 150

     Ngày thông báo mất sổ   : 10/06/2015

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 25/06/2015 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)

 

1/ Họ và tên cổ đông  : Nguyễn Quốc Hưng

     Mã cổ đông                       : K1426

     Số CMND                           : 022772215

     Số cổ phần sở hữu           : 2.700

     Ngày thông báo mất sổ   : 21/04/2015

     Ngày dự kiến in lại sổ      : 14/05/2015 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại)2