category

TBCĐ IN 2019

8/ Thông báo 46/19/TB/TĐS/HĐQT     ( V/v chi trả cổ tức năm 2019 )       (12-06-2019 11:22)
7/ Thông báo 39/19/TB/TĐS/HĐQT   ( Về ngày đăng ký cuối cùng … chi trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt )       (24-05-2019 13:42)

6/ Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN năm 2019       (20-04-2019 19:20)

5/ TÀI LIỆU HỌP Đại Hội ĐCĐTN năm 2019       (08-04-2019 16:28)

4/ Thư Mời Họp ĐHĐCĐ TN năm 2019       (08-04-2019 16:24)

3/ Nghị Quyết 17/19/NQ/TĐS/HĐQT ( V/v thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2018 .. )       (02-04-2019 11:49)

2/ Thông báo 12/19/TB/TĐS/HĐQT ( V/v chốt danh sách cổ đông .. )       (05-03-2019 14:49)

1/ Tiếp nhận & bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng công ty Seaspimex      (19-02-2019 13:35)