category

INFORMATION DISCLOSURE 2020

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2020

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2020

 

2.1   Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ :

Thông Báo 126/20/TB/TĐS/HĐQT (V/v chốt danh sách Cổ Đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường…) (11-11-2020 22:00)

Nghị Quyết 124/20/TĐS/HĐQT (V/v nghị quyết HĐQT….) (11-11-2020 16:00)

Thông Báo 114/20/TB/TĐS/HĐQT ( V/v chi trả cổ tức 2019 .. )     (17-09-2020 23:11)

Nghị Quyết 108/20/NQ/TĐS/HĐQT    ( V/v thông qua nội dung .. )     (04-09-2020 22:54)

Thông Báo 104/20/TB/TĐS/HĐQT    ( V/v chi trả cổ tức 2019.. )     (26-08-2020 21:47)

Quyết Định 23 /QĐ-CT-KN    ( V/v giải quyết khiếu nại.. )     (30-07-2020 17:21)

Danh sách cổ đông lớn _ cổ đông nhà nước       (27-07-2020 19:53)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp ( 07/07/2020 )       (08-07-2020 15:50)

Thông tin P_TGĐ ( Bản cung cấp thông tin  của P_TGĐ công ty .. )       (01-06-2020 16:23)

QD 72/20/QD/TĐS/HĐQT  ( Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm P_TGĐ .. )       (28-05-2020 17:18)

Thông Báo 47/20/TB/TĐS/HĐQT  ( Về việc chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2020.. )       (29-04-2020 19:35)

CV số 2196 /ĐKKD/THKT ( Về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ.. )       (10-04-2020 19:34)

Thông Báo 592/TB-CNVSD ( Về việc hủy thông báo ngày ĐK cuối cùng tc ĐHĐCĐ .. )       (31-03-2020 20:24)

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2020
IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :

CÔNG VĂN ĐẾN 10/11/2020  (CV 76/20) (10-11-2020 22:00)

CÔNG VĂN ĐẾN 10/11/2020  (CV 75/20) (10-11-2020 21:15)

CÔNG VĂN ĐẾN 12/10/2020    ( CV 70/20 )        (12-10-2020 21:19)
CÔNG VĂN ĐẾN 12/10/2020    ( CV 69/20 )        (12-10-2020 21:17)

CÔNG VĂN ĐẾN 07/09/2020    ( CV 66/20 )        (07-09-2020 23:10)
CÔNG VĂN ĐẾN 07/09/2020    ( CV 65/20 )        (07-09-2020 23:14)

CÔNG VĂN ĐẾN 04/08/2020    ( CV 54/20 )        (04-08-2020 22:20)
CÔNG VĂN ĐẾN 04/08/2020    ( CV 53/20 )        (04-08-2020 22:25)

CÔNG VĂN ĐẾN 30/06/2020    ( CV 45/20 )        (30-06-2020 19:25)
CÔNG VĂN ĐẾN 30/06/2020    ( CV 44/20 )        (30-06-2020 19:29)

CÔNG VĂN ĐẾN 28/05/2020    ( CV 34/20 )        (28-05-2020 17:11)
CÔNG VĂN ĐẾN 28/05/2020    ( CV 33/20 )        (28-05-2020 17:09)

CÔNG VĂN ĐẾN 30/03/2020    ( CV 18/20 )        (30-03-2020 16:04)

CÔNG VĂN ĐẾN 30/03/2020    ( CV 17/20 )        (30-03-2020 16:02)

CÔNG VĂN ĐẾN 26/02/2020    ( CV 10/20 )        (26-02-2020 17:14)
CÔNG VĂN ĐẾN 26/02/2020    ( CV 09/20 )        (26-02-2020 17:12)

CÔNG VĂN ĐẾN 03/02/2020    ( CV 02/20 )        (03-02-2020 11:06)
CÔNG VĂN ĐẾN 03/02/2020    ( CV 01/20 )        (03-02-2020 11:05)