BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đưọc cập nhật : 06-05-2019 15:36

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  1. Ông Lê Công Đức                     - Tổng Giám Đốc
  2. Ông Lê Minh Bằng                      - Phó Tổng Giám Đốc
  3. Ông Nguyễn Minh Tiến               - Phó Tổng Giám Đốc
  4. Bà Đặng Thị Ngọc Bích               - Kế Toán Trưởng
  5. Ông Đặng Thành Trung              - Phó Tổng Giám Đốc thường trực
Các tin khác