BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đưọc cập nhật : 11-12-2016 07:32

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  1. Ông Lê Công Đức                     - Tổng Giám Đốc
  2. Ông Lê Minh Bằng                      - Phó Tổng Giám Đốc
  3. Ông Nguyễn Minh Tiến               - Phó Tổng Giám Đốc
  4. Bà Đặng Thị Ngọc Bích                - Kế Toán Trưởng
Các tin khác