HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Đưọc cập nhật : 20-04-2019 17:50

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

  1. Ông Huỳnh An Trung         –  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị       ( Kể từ ngày 20/04/2019 )
  2. Ông Lê Công Đức                 – Thành viên Hội Đồng Quản Trị  ( Kể từ ngày 20/04/2019 )
  3. Ông Bùi Tuấn Ngọc              – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  4. Ông Cao Thanh Định            – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  5. Ông Trần Phước Thái           – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Các tin khác