HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Đưọc cập nhật : 25-04-2018 17:55

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

  1. Ông Lê Công Đức            –  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  2. Ông Huỳnh An Trung         – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  3. Ông Bùi Tuấn Ngọc            – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  4. Ông Cao Thanh Định          – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  5. Ông Trần Phước Thái         – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Các tin khác