CÔNG BỐ THÔNG TIN 2018

Đưọc cập nhật : 18-07-2018 16:18

I/ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ NĂM 2018

D/ CÁC BIỂU MẪU Đề Cử , Ứng Cử Kiểm Soát Viên      (12-04-2018 23:38)

E/ Danh Sách UCV vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023    ( tính đến ngày 19/04/2018   (19-04-2018 17:41)
 

II/ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2018
 

  • 2.1   Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ : 
     

  • 2.2  Công bố thông tin bất thường liên quan đến Giao Dịch UPCOM
     
  •  

III/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU NĂM 2018
 

IV/ CBTT về GDCP của người nội bộ của công ty & người có liên quan của người nội bộ :


CÔNG VĂN ĐẾN 18/06/2018    ( CV 1718 )         (18-06-2018 17:04)
CÔNG VĂN ĐẾN 18/06/2018    ( CV 18/18 )        (18-06-2018 17:06)

CÔNG VĂN ĐẾN 14/05/2018    ( CV 14/18 )        (14-05-2018 10:33)
CÔNG VĂN ĐẾN 14/05/2018    ( CV 13/18 )        (14-05-2018 10:32)

CÔNG VĂN ĐẾN 09/04/2018     (BCKQ GD Cổ Phiếu .. )       (09-04-2018 16:41)

CÔNG VĂN ĐẾN 09/04/2018     ( TB GD Cổ Phiếu .......)        (09-04-2018 16:44)

CÔNG VĂN ĐẾN 06/03/2018         (08-03-2018 15:49)

Các tin khác