Quảng Bình - sản lượng thủy sản tăng 8,4% so với cùng kỳ

Đưọc cập nhật : 09-03-2016 14:59:30

Quảng Bình: Sản lượng thuỷ sản tăng 8,4% so cùng kỳ

farming

Thông tin từ Sở NN&PTNT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, thời tiết thuận lợi nên sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh đạt khá cao so với cùng kỳ.

Dự ước sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng trong tháng 2, được 2.895 tấn; 2 tháng đạt 5.429,4 tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ.

Trong đó: sản lượng thủy sản khai thác biển 2 tháng đạt 4.357 tấn, tăng 7,3% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 1.072,3 tấn, tăng 13,2% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản chế biến xuất khẩu được 39 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ.

Một số địa phương có sản lượng thủy sản tăng cao là, Bố Trạch 1.780 tấn, huyện Quảng Trạch đạt 1.460 tấn, Đồng Hới 1.130 tấn...

Các tin khác