Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 ( lần 1 ngày 21/12/2015)

Đưọc cập nhật : 05-03-2016 16:20

- Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ( lần 1 ) năm 2015 :

 

                    -  Thông báo số 93/15/TB/TĐS/HĐQT ( V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (lần 01) bất thành )

                     - Thông báo số 89/15/TB/TĐS/HĐQT   (Chốt danh sách Cổ đông tham dự  ĐHĐCĐ bất thường 2015)

                    - Công văn 876/15/CV/TĐS/TGĐ    (V/v Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2015)

                           + Tài Liệu Họp:

                                    1/ Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

                                    2/ Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

                                    3/ Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

                                    4/ Quy định Thể thức ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản

                                    5/ Mẫu đơn đề cử Thành viên HĐQT

                                    6/ Mẫu Sơ yếu lý lịch

                                    7/ Tờ trình ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT

                                    8/ Tờ trình ĐHĐCĐ v/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

                                    9/ Dự thảo Điều lệ sửa đổi và bổ sung Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

                                   10/Bảng so sánh Điều lệ 2015 và Điều lệ 2013

Các tin khác