Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 ( lần 2 ngày 09/01/2016)

Đưọc cập nhật : 05-03-2016 16:33

- Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 (lần 2 ngày 09/01/2016)

                           + Biên Bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 - lần 2

                           + Nghị Quyết    ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 - lần 2

                           + Nghị Quyết 94/15/NQ/TĐS/HĐQT (thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ..)

                           + Tài Liệu Họp:

                                    1/ Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (lần 2)

                                    2/ Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (lần 2)

                                    3/ Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (lần 2)

                                    4/ Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (lần 2)

                                    5/ Quy định Thể thức ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản (lần 2)

                                    6/ Mẫu đơn đề cử Thành viên HĐQT

                                    7/ Mẫu Sơ yếu lý lịch

                                    8/ Tờ trình ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT

                                    9/ Tờ trình ĐHĐCĐ v/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

                                    10/ Dự thảo Điều lệ sửa đổi và bổ sung Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

                                    11/Bảng so sánh Điều lệ 2015 và Điều lệ 2013

Các tin khác