Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 ( 18/04/2015 )

Đưọc cập nhật : 05-03-2016 16:35

Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 ( 18/04/2015 )  

- Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 :

                            + Thông Báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

                             + Nội dung gửi thư:

                                   1/ Thư Mời Họp  (biểu mẫu)

                                   2/ Danh Mục Tài Liệu                     

                                   3/ Chương Trình Đại Hội

                                   4/ Thể Lệ Làm Việc và Biểu Quyết

                                   5/ Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội

                                   6/ Phiếu Biểu Quyết  (biểu mẫu)

                           + Tài liệu họp:     

                                             1/ Báo cáo của TGĐ về KQHĐ SXKD 2014 và kế hoạch 2015

                                             2/ Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2014 và kế hoạch 2015

                                             3/ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

                                             4/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

                                             5/ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập quỹ 2015

                                             6/ Tờ trình về việc bổ nhiệm chức danh TGĐ công ty

                                             7/ Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQ kiêm nhiệm công việc điều hành công ty và lương, thưởng của TGĐ

                                             8/ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

 

                       + Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

                       + Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Các tin khác