Xúc Xích Bò 40g x 5

Tên Sản Phẩm Xúc Xích Bò

Trọng Lượng Tịnh (40gr x 3)/pack; (40gr x 5)/pack; (40gr x 10)/pack; (70gr x 5)/pack.

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!